Cần chăm sóc vết thương, đã có URGO

UrgoSản phẩmBảo vệBăng cá nhân độ dính cao

gamme-premiers-soins

Urgo Durable là sản phẩm băng cá nhân số 1 tại Việt Nam, thích hợp cho mọi người, mỗi ngày.